Konsalting usluge koje pruža HOME PLAN se sastoje od sledećih aktivnosti:
KONSALTING USLUGE U GRAĐEVINSKO ZANATSKIM RADOVIMA, TERMOTEHNIČKIM INSTALACIJAMA, INSTALACIJAMA JAKE STRUJE, INSTALACIJAMA SLABE STRUJE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI, PROTIV POŽARNE ZAŠTITE I OBUHVATAJU:
 • snimanje postojećeg stanja objekata sa izradom pismenog izveštaja;
 • izrada skica i 3D modela;
 • predlog rešenja za određene investicije;
 • savetovanje;
 • organizacija sastanaka sa predstavnicima investitora, izrada i dostavljanje pismenog izveštaja, jednom nedeljno, a po potrebi i više puta;
 • predmer i predračun investicionog održavanja (opisi, skice, šeme…).

USLUGE HOME PLAN-a NA TERENU

U velikom broju slučajeva se ne zna šta je određeni izvođač uradio na terenu, da li je stvarno ugradio tenderom traženu opremu, da li su potrošena sredstva adekvatna i saglasna sa projektno tehničkom dokumentacijom, zato HOME PLAN nudi sledeće usluge :

 • obilazak lokacije i snimanje predviđenog posla na osnovu već izrađenog predmera

sa detaljnim izveštajem i analizom i to: da li je investicija opravdana, da li su predviđena sredstva dovoljna, da li su svi neophodni radovi obuhvaćeni predmerom i projektom;

 • obilazak lokacije i snimanje izvedenog stanjaNAKON završenog posla i sačinjavanje

izveštaja o količini radova, kvalitetu radova kao i usklađenosti sa projektno- tehničkom dokumentacijom; Ova aktivnost se preporučuje posebno U TOKU radova ili PRE konačnog plaćanja izvođaču radova i u saradnji sa izabranom nadzornom službom kao superkontrola.

PROCENE INVESTICIONE VREDNOSTI ODREĐENIH POSLOVA SA STRUČNIM MIŠLJENJEM veoma bitna za odgovorna lica u firmama jer:

 • supervizija projektnih biroa ili lica zaposlena u firmi koja izrađuju predmere i prave investicione predloge koje menadžment usvaja;
 • supervizija zaposlenih koja nemaju dovoljno znanja-iskustva, i obezbeđuju svoj rad „napumpavanjem“ i davanjem nerealne vrednosti koje planiraju za određeni posao;
 • supervizija finansijskih planova za oblast građevine jer i kada se sredstva ne potroše ili kada su nedovoljna za realizaciju nekog bitnog projekta, menadžment je okarakterisan kao nesposoban ili loše organizovan;
 • supervizija i kontrola predviđene investicije izlaskom i kontrolom na lice mesta;
 • supervizija i detaljno snimanje postojećeg stanja;
 • otkrivanje skrivenih „fantomskih“ pozicija koje se neće izvoditi;
 • kontrola favorizacije određenih proizvođača opreme-često neadekvatnih ili lošeg kvaliteta radi naplate provizije od strane isporučioca opreme.

Na gore navedene usluge koje pruža HOME PLAN, menadžment ne može samostalno nikada u celosti uticati i veoma često je prinuđen da potpisuje i odobrava nešto za šta nije apsolutno siguran, a za šta ima veliku odgovornost.