Projektno-tehnička dokumentacija kao proizvod realizacije procesa projektovanja, stručni projektantski tim HOME PLAN-a realizuje na osnovu iskazanog zahteva klijenta-naručioca, i preispitivanja projektnog zadatka, u svemu po procedurama i važećim standardima. Menadžment HOME PLAN-a, će u duhu dobrog privrednika i sa pažnjom dobrog domaćina, pravovremeno, pre prihvatanja ugovora formirati kompetentan stručni projektantski tim koji će analizirati zahtev naručioca, a u cilju ispunjenja svih potreba i očekivanja naručioca u okvirima domaćeg zakonodavstva, posebno u onim elementima koji imaju karakter bitnih (rokovi, obim, budžet, međuzavisnost, rizici).
Projektovanje kojim se HOME PLAN bavi podrazumeva aktivnosti u visokogradnji i mogu se podeliti u tri sektora:

1. Projektovanje stambenih objekata;
2. Projektovanje javnih objekata;
3. Projektovanje industrijskih objekata.

U zavisnosti od namene objekta projektno-tehnička dokumentacija koju izrađuje HOME PLAN može da sadrži:
 • arhitektonsko rešenje sa odgovarajućim šemama i detaljima;
 • predmer i predračun radova;
 • elaborat energetske efikasnosti;
 • elaborat geomehanike tla;
 • statički proračun;
 • projekat instalacija vodovoda i kanalizacije;
 • projekat termotehničkih instalacija;
 • projekat elektro instalacija jake i slabe struje;
 • projekat lifta;
 • projekat automatizacije, sistema daljinskog upravljanja i kontrole;
 • analizu tehnoloških procesa pri projektovanju;
 • elaborat zaštite na radu;
 • projekat zaštite od požara;