Firma HOME PLAN bavi se pružanjem usluga kompletnog stručnog nadzora kako domaćim tako i stranim klijentima na izgradnji novih objekata svih namena, rekonstrukciji postojećih kao i specijalnim namenskim objektima.

Projektni timovi HOME PLAN-a su u potpunosti osposobljeni za obavljanje poslova nadzora nad izgradnjom objekta i po FIDIC procedurama o čemu poseduju adekvatne sertifikate o izvršenoj obuci.

HOME PLAN pruža usluge stručnog nadzora nad sledećim radovima:

  • građevinski i građevinsko zanatski radovi;
  • instalacije vodovoda i kanalizacije;
  • mašinske instalacije;
  • sprinkler instalacije;
  • termotehničke instalacije;
  • ugradnja liftova;
  • elektro instalacije jake i slabe struje;
  • radovi na ugradnji svih tipova nameštaja, vrata i prozora;
  • svi ostali radovi u građevinarstvu;

Nadzor na objektima vrši tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti. Stručni nadzor se vrši u svemu prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.