Procesi koji se obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građevinarstva često imaju specifične zahteve koje je moguće ispunitii samo angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjima i licencama, referentnih stručnjaka i eksperata iz pojedinih usko stručnih oblasti.

U realizaciji upravljanja određenog projekta HOME PLAN posvećuje posebnu pažnju svim ključnim procesima koji su neophodni za uspešnu realizaciju projekta i to:

1. proces pripreme svih faza projekta;
2. procesi koji se odnose na obim ;
3. procesi koji se odnose na vreme;
4. procesi koji se odnose na troškove;
5. procesi koji se odnose na komunikaciju;
6. procesi koji se odnose na rizike;
7. procesi koji se odnose na nabavku.

Stručni timovi HOME PLAN-a formiraju se sa ciljem da koordiniraju i upravljaju aktivnostima i procesima koji za svrhu imaju realizaciju jedinstvenog procesa, odnosno projekta. Formiraju se u svemu prema osnovnim zahtevima naručioca kao i složenosti projekta uz uvažavanje standarda i zakona, kao i sa uvažavanjem svih bitnih karakteristika i specifičnosti projekta.

Osnovna strategija u realizaciji projekta podrazumeva izradu posebnih planova kvaliteta kao i ekonomskih programa kojima se posebno obezbeđuje planiranje i uspostavljanje kvalitetnog vođenja projekta.